David & Hanna 

Ahmet & Gaukhar

Jan & Annika

Wilcox & Ding Ding

Udi & Shirel

Sohail Ali & Gayatri

Tomer & Hila

Chris & Bianca

Jake & Lady     

Dylan & Jihane

Ka Shing & Sandy

Joshua & Everest Elizabeth

Anson & Yu

                Gareth & Sophie    

Ronny & Gina

Tal & Shir

Prithvi & Radhika

Darren Ng & Dharrent 

  Shrenik & Ria Roy  

Benjamin & Stella

Dor & Nitzan

Salaipaduh & Nawny

Patryk & Marysia  

Roi & Adar  

James & Tara